Office Bearers

President
Dr. Rajshree Deopujari, MD
Mumbai
President-Elect
Dr. Virenra Jain, MD, DM
Gurugram
Vice-President
Dr. Indranil Ghosh, MD, DM
Kolkata
Secretary
Dr. Girija Prasad Rath, MD, DM
New Delhi
Treasurer
Dr. Gyaninder Pal Singh, MD, DM
New Delhi
Editor-In-Chief
Dr. Parmod Kumar Bithal, MD
New Delhi

Executive Members


Dr. Hemant Bhagat, MD, DM
Chandigarh
Dr. Rahul Yadav, MD, DM
Mumbai
Dr. Sriganesh Kamath, MD, DM
Bengaluru
Dr. Keshav Goyal, MD, DM
New Delhi
Dr. Ankur Khandelwal, MD, DM
Ghaziabad
Dr. Subhajit Guha, DNB, DrNB
Kolkata

Advisory Board


Hari Hara Dash
New Delhi
K. Jawaharlal Choudhury
New Delhi
Bibhu Kalyani Das
Kolkata
G. S. Umamaheswara Rao
Bengaluru
Anil Parakh
Mumbai
Parmod Kumar Bithal
New Delhi
Dilip Kumar Kulkarni
Hyderabad
Amna Goswami
Kolkata
Rajiv Chawla
New Delhi
G. Parameswara
Bengaluru
Lal Dhar Mishra
Varanasi
Shobha Purohit
Jaipur