Eternal Vigilance
21st annual conference of ISNACC
31st Jan - 02nd Feb 2020
21st annual conference of ISNACC
Chennai

Education & Scientific

M P PANDIAM P PANDIA
PRAGATHI GANJUPRAGATHI GANJU
V J RAMESHV J RAMESH
AJAY prasad Hrishi PAJAY PRASAD
DEVENDRADEVENDRA GUPTA

Constitutional & Disciplinary

PARAMESHWARA RAOPARAMESHWARA RAO
SHOBHA PUROHITSHOBHA PUROHIT
V PONNIAHV PONNIAH
RATAN CHALANIRATAN CHALANI

Finance

PRASANNA BIDKARPRASANNA BIDKAR
SMITA SHARMASMITA SHARMA
M RADHAKRISHNANM RADHAKRISHNAN
radhakrishnanSAURAB ANAND

International Relations

SHOBHANA RAJANSHOBHANA RAJAN
SMITA SHARMASRI GANESH
SRI GANESHDEEPAK SHARMA
HEMANTH BAGAHATHEMANTH BAGAHAT

Legal, Website& Social Media

ARAVIND ARYAARAVIND ARYA
G P RATHG P RATH
RAHUL YADHAVRAHUL YADHAV
RANADIR MITRARANADIR MITRA

ISNACC 2020 LOCATION

Radisson Blu Resort Temple Bay,
Mamallapuram
Chennai

PHOTO HIGHLIGHTS