Past Office Bearers

# Year President Secretary Treasurer Editor-in-Chief
1 2021 Nidhi Panda V. Ponnaiah Prasanna Bidkar Pramod Kumar Bithal
2 2020 Nidhi Panda V. Ponnaiah Prasanna Bidkar Pramod Kumar Bithal
3 2019 H K Venkatesh V. Ponnaiah Prasanna Bidkar Pramod Kumar Bithal
4 2018 Shashi Srivastava V. Ponnaiah Prasanna Bidkar Pramod Kumar Bithal
5 2017 Shobha Purohit V J Ramesh M Radhakrishnan Pramod Kumar Bithal
6 2016 Lal Dhar Mishra V J Ramesh M Radhakrishnan Pramod Kumar Bithal
7 2015 G Parameswara V J Ramesh M Radhakrishnan Parmod Kumar Bithal
8 2014 Rajiv Chawla Hemanshu Prabhakar Girija Prasad Rath Parmod Kumar Bithal
9 2013 Amna Goswami Hemanshu Prabhakar Girija Prasad Rath Parmod Kumar Bithal
10 2012 Dilip Kulkarni Hemanshu Prabhakar Girija Prasad Rath Hari Hara Dash
displaying 1 - 10 List in total 22